الخميس، 5 مايو 2011

WorKinG

SECTION WoRking yom el 7ad mal3`i isa ... fe mo7dra el sob7 w lzem kol el nas t7dar 3lshan el dr 2l lw l2a el 3dd so3`yar hy3tber el 3`yab bta3 el mra de 3`yab el term kolo .. >> w b3d el working 3ltool isa mo7dret el technology ( wmkansh ynf3 nl3`eha 3lshan aslan m5dnash 7aga ) ..

ليست هناك تعليقات: