الاثنين، 21 يونيو 2010

Summer Summer

ezayoko ya shabab ,hayseen we betfasa7o 2akeed

Dee 2aham sites el competitions elly mawgooda

evolo ba2et men 2shhar el mosab2aat elly el nas betestana kol sana,great competition

dayman hatla2oo 3aleha competitions gamda we betegaded 3ala tool
law la2eeto 2ay competition 3agbako matetradedosh fee dokholha,el competitions beteb2a 7elwa gedan khososan competitions el talaba we bete2a forsa raheba lel 3ayez ye3mel 2ay fekra magnona 2aw gededda men 3'eer koyood
and trust mee el competitions dee fee keteer men el 2aw2at mesh beta3tamed 3ala gamal el rendering el momhem great concept we 2ezay tewasalo lee el mohakmeen

also great programs to learn
3dsmax
great program ,by3mel kol haga bas mesh dayman kowayes fee kol el magalat

rivet
howa el 2etegah el gedeed elly kol el nas rayhalo fee masr 2aw bara "BIM" building information mangment - ya3ny kol haga teb2a connected el design we el working we el interior -kol el mohandeseen byshta3'alo ma3 ba3d fee nafs el wa2t be nafs el barnameg

Rhino
my favorite,el program daa maygeesh haga fee 2amkanyat el max bas howa 2ahsan program lee elly 3ayez yetne2el men el wara2a lee el design directly 3ala el computer,just for modeling el forms el 2asasya 

photoshop
el makateb elly bara mate2darsh temel haga gedeeda 2abadan ,kolaha hagat metkara we shabah ba3d we mesh helwa,el presentation dee fan we el architects lehom door mohem fee, khoosan law shofto mo3zam el rendering beta3t el makateb el kebeera 2aw el renderings elly betetla3 men el talaba elly fee rab3a like hassan or 3ez are based 3ala el photoshop and they look greaat ,learn photoshop howa sahl geedan we 2e3melo el presentation beta3etho benafsoko,2ana mesh 2ader 2ansa presentation beta3et el nazaryat khososan el birds nest they were greaaat 

also try to enjoy el parameg dee matakhdohash 3ala 2enaha mohema we khalas,lazem testamte3o bel sho3'l 3aleeha 

also check cgpersia  http://cgpersia.com/
dee blog lee el progrmas we cds el tutorials el mohema hatla2o 2ay haga mehtagenha men el software 3aleeh

hope to see you soon isa,we 2etfasa7o kowayes 3alshan el sana el gayaa sa3ba bas dayman byb2a feeha 2ahla mashree3   :D

Good luck

الأحد، 20 يونيو 2010