الخميس، 23 سبتمبر 2010

LAW 3AIZEN tel3'o magami3 el design

Design gma3a law mesh mwf2een 3ala al magme3 dy 23mlo like 3ala al post da w law 23'lab al dof3a 3mlt like hal3'y al magmee3 w nashof b2a han3ml 2ih yom al sabt ma3a al dr

da kan kalam el rewad 3ala group el design fa lw sam7to kol el msh 3agbo magmo3to el etwaz3 fiha y5osh w y3ml like lel topic
w da link el group http://www.facebook.com/pages/Design/103123173084587?ref=ts&v=wall

w da link el topic el 7at3mlolo like lw msh 3agbako magam3ko bas lazm t3adi 3ala el group el awel
http://www.facebook.com/pages/Design/103123173084587?ref=ts&v=wall#!/pages/Design/103123173084587?v=wall&story_fbid=161058357238743&ref=notif&notif_t=feed_comment_reply


ليست هناك تعليقات: